BESTUUR

IBS Elif wordt bestuurd door de stichting Islamitisch Onderwijs Noord­-Holland (SIO N-H). De dagelijkse leiding van de stichting valt onder verantwoordelijkheid van directeur-bestuurder Y. Altuntaş. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de school op bestuurlijk, financieel en onderwijskundig gebied.

Het schoolbestuur neemt besluiten over alle zaken, die te maken hebben met nieuw of gewijzigd beleid. Ook doet het bestuur het voorbereidende en uitvoerende bestuurswerk en neemt beslissingen over het beheer van de school. Voordat het bestuur definitieve besluiten neemt, wordt altijd eerst de Medezeggenschapraad (MR) gehoord. De taken en bevoegdheden van het schoolbestuur en de directie zijn duidelijk afgebakend.

De samenstelling van het algemeen bestuur is:

Voorzitter – Recep Konuksever
Secretaris – Maj’d Kuyper
Penningmeester – Ömer Karaca

Bestuursrekening: t.n.v. Stg. Islamitisch Onderwijs
NL97ABNA0555107698
Heeft u vragen voor het bestuur?
Mail dan naar y.altuntas@sionoord-holland.nl