OR/(G)MR

Medezeggenschapraad

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR werkt samen met de directie en het bestuur om de school vooruit te brengen. Leden van de MR worden voor vier jaar gekozen. Iedere 4 jaar zijn er verkiezingen voor de MR en wordt kenbaar gemaakt wie uit de MR gaan en welke plaatsen beschikbaar komen.

De MR komt 10 keer per jaar samen om te vergaderen over onderwerpen die op dat moment actueel zijn binnen de school. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen mogen bijgewoond worden door leraren en ouders, alleen mag de vergadering niet verstoord worden door de aanwezigen.

Heeft u vragen of ideeën over beleidszaken kunt u dit schriftelijk indienen in de ideeënbus van de MR. Wanneer u geïnteresseerd bent in de vergaderpunten en uitkomsten kunt u de notulen teruglezen in de MR map. Deze kunt u opvragen bij de MR.

Ouderraad

De ouderraad (OR) richt zich met name op praktische zaken in en rond de school. Daarnaast is de OR een aanspreekpunt voor ouders en behartigt zij de belangen van de ouders en leerlingen. De OR denkt met het schoolteam mee over activiteiten en is drukdoende met het organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de OR een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken, te knutselen en het organiseren van het Ramadan­- en Offerfeest.