PRIVACYVERKLARING

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het  bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en  leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen,  en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op  onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen,  bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor  de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is  beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt  noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met  persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.  

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier  mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar  de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.  

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties.  Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen  wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.  

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal,  het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt  te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur  en via de app Parro. 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de  school. Het is ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te  gebruiken voor commerciële doeleinden.  

Als u vragen of verzoeken heeft op het gebied van privacy kunt u terecht bij de schooldirecteur of via  privacy@sionoord-holland.nl. SIO Noord-Holland heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming om toezicht te houden op de  bescherming van privacy en persoonsgegevens: dhr. Haci Karacaer. U kunt hem met eventuele vragen benaderen via fg@sionoord-holland.nl